داستان موفقیت شما ، اختصاص به خاطره ها و تجارب ارزشمند شما هموطنان عزیزی دارد که حاضر هستید تا دیگران از تجارب شکوهمند موفقیت شما در عرصه های کامیابی و کارآفرینی استفاده کنند. به عبارتی این سایت به شما این فرصت گرانبها را می دهد که اثربخشی تجارب بزرگ خودتان را برای سایر همنوعان تان با نام خودتان، در اختیار دیگران قرار دهید تا شیوه موفقیت شما الگو و چراغ راه موفقیت دیگران شود.
لازم است جهت اطلاع عزیزان بیان شود که این بخش به زودی فعال خواهد شد و از میان تجارب ارسالی ، مطالب همخوان با موضوع این سایت انتخاب می شود و در معرض دید و استفاده سایر عزیزان واعضای این سایت، به نام شما قرار خواهد گرفت.