اینستگرام هفته گرافیک اهواز
تلگرام هفته گرافیک اهواز

سایت کلید اوج برای شیفتگان کامیابی و موفقیت
ابراهیم علی عزیزی مدرس توانمندسازی فردی و نیروی انسان
پژوهشگرو سخنران تکنیک های علمی و کاربردی علوم موفقیت
مؤلف 20 عنوان کتاب در حوزه کامیابی
رکوردار تألیف آثار انگیزشی در ایران