• 28
    0

    کوشش و تلاش زندگی واقعی از همان جا و از همان لحظه ای شروع می شود که برای رسیدن به آن حاضرید هرگونه تلاش و فداکاری از خودتان نشان دهید . ابراهیم علی عزیزی روان شناس و مدرس انگیزش پیشرفت