• 535
    0

    این اثر در طی سه ماه، شما را برای ایجاد هر نوع تغییر آماده می سازد. داشتن آمادگی ذهنی و روحی ، برای ایجاد هر نوع تغییر،یک رکن اولیه و اساسی می باشد. اگر بدون هر نوع آمادگی، وارد مرحله تغییر شوید مطمئن باشید در نیمه های راه، از ادامه مسیر دلسرد خواهید شد. این ...