• 82
    0

    ندای درون وقتی با ندای درونت مسیر خودت را هماهنگ و اهدافت را به جلو می بری ، در حقیقت با معجزه حقیقت راستین خودت یکی می شوی.نقشه موفقیت واقعی زندگی تو در واقع در نزدیک ترین خواسته های قلبی ات ترسیم شده است. به یاد داشته باش قلب تو نزدیک ترین منبع به آگاهی ...